Dotacje unijne - konkursy

 • 2010-02-22

  Nabór wniosków do działania 3.1 PO IG w 2010 r.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ogłasza konkurs projektów w ramach tego działania.


  Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 30 grudnia 2010 r. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% budżetu wyznaczonego na dany nabór. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji.

  Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

  Dofinansowanie będzie udzielane na projekty w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off'ów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy.

  O dofinansowanie z Działania 3.1 mogą ubiegać się instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne.
   

  Źródło: http://poig.parp.gov.pl/index/more/14560

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.