Dotacje unijne - konkursy

 • 2010-02-22

  Nabór wniosków do Działania 5.1 PO IG w 2010 r.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 5.1.


  Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: od 8 marca 2010 r. do 31 sierpnia  2010 r. 

  Dofinansowanie będzie udzielane na wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu ekspansji rynkowej powiązania z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów administracyjno-osobowych związanych z realizacją projektu.

    
  O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego:

  1. działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki badawczo-rozwojowej oraz organizacji przedsiębiorców działającej na podstawie ustaw wymienionych w §27 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.), oraz instytutu Polskiej Akademii Nauk,

  2. spełniający warunki określone w § 27 ust. 5 ww. Rozporządzenia.

  Źródło: http://poig.parp.gov.pl/index/more/14561

   

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.