Dotacje unijne - konkursy

 • 2011-08-30

  Od 26 września startuje konkurs dla osób prowadzących lub planujących prowadzić działalność na obszarach wiejskich. Dotacje nawet do 300 tys. PLN

   

  Wnioski można składać  od 26 września do 7 października. Dofinansowanie do 50% poniesionych kosztów, maksymalnie 300 tys. PLN


   Dotację można uzyskać w ramach:

   

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

   

  Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

   

   

  Najważniejsze warunki ubiegania się o dotację.

   

  Zasada jest taka, aby móc ubiegać się o dotację należy mieć siedzibę/lub zamieszkiwać na obszarze wiejskim.

  Program skierowany jest osób fizycznych/lub prawnych mających swe siedziby w miejscowości leżącej w gminie:

   

  •             wiejskiej, lub

  •             miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

  •             miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

   

   

  Ponadto osoba ubiegająca się o wsparcie nie może ukończyć 60 roku życia.

   

  Dotacja skierowana jest do osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na obszarze wiejskim lub do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających mniej niż 10 osób.

   

   

  Drugą rzeczą, którą trzeba spełnić jest położenie nieruchomości.

   

  Miejsce położenia nieruchomości – w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - znajduje się w ww. miejscowościach.

   

   

  Jakie wsparcie finansowane można uzyskać.

   

   

  Dotację można dostać do 300 tys. PLN jeżeli stworzy się co najmniej 3 miejsca pracy.

  - przy dotacji do 200 tys. PLN – Wnioskodawca musi stworzyć 2 miejsca pracy.

  - przy dotacji do  100 tys.- Przedsiębiorca musi stworzyć 1 miejsce pracy.

   

   

  Osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność

  gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy (tzw.

  samozatrudnienie)

   

   

  Etaty trzeba utrzymywać przez kolejne 2 lata.

   

  Dotacja wynosi do 50% poniesionych kosztów.

   

   

  Przykład.

   

  Koszt inwestycji –250 tys. PLN

   

  Dotacja: 50% w sumie 125 tys. PLN – potrzeba zatrudnienia 2 osób.

   

  Możliwa jest zaliczka na start inwestycji w wysokości 20% otrzymanej dotacji – czyli na przykładzie będzie to 62,5 tys. PLN. Taką kwotę przedsiębiorca dostaje na starcie inwestycji.

   

   

  Koszty, jakie można sfinansować w ramach tego działania:

   

  1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

  2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

  3) zagospodarowania terenu;

  4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

  5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;

   

  6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep – będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

   

  a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

   

  b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe;

   

   

  Więcej informacji na biuro@tfesa.pl lub pod numerem telefonu: 0 71 71 22 192. 

  Powrót

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.