a A A

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka jest to program skierowany głównie do przedsiębiorców, którzy planują realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W latach 2007-2013 w ramach Programu przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 mld euro na realizację różnego rodzaju projektów. Z kwoty tej 8,25 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 mld euro to środki z budżetu krajowego.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Cele programu

Głównym celem Programu Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Środki finansowe w ramach Programu zostały podzielone na osie priorytetowe, które pozwolą osiągnąć cel główny oraz szczegółowe Programu. W ramach programu przewidziano wsparcie dla 9 obszarów priorytetowych:

 1. Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 2. Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R
 3. Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji
 4. Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 5. Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji
 6. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 7. Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji
 8. Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
 9. Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna

Dowiedz się więcej na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.