a A A

Krajowe Programy Operacyjne

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 zostanie skierowana do sześciu krajowych programów operacyjnych, w tym dodatkowo dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Każdy program operacyjny określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich mogą starać się o dofinansowanie z następujących programów pomocowych:

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym w historii Unii Europejskiej program pomocowym realizowanym na obszarze tylko jednego kraju. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację tego programu wynosi prawie 28 miliardów euro.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko »

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój jest to program skierowany głównie do podmiotów, którzy planują realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  »

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, stawia Strategia Europa 2020. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji, oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych i niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami Strategii oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego oraz odpowiednia polityka demograficzna przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój »

 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność turystyczną tego obszaru.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej »

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W ramach Programu Polska Cyfrowa będą realizowane projekty wspierające rozwój cyfryzacji Polski w obszarze administracji, edukacji, zdrowia. Środki unijne będą przeznaczone na budowę i rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów oraz zwiększenie znaczenia kompetencji cyfrowych w polskich szkołach.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa »

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.