a A A

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki koncentruje się na wsparciu następujących obszarów priorytetowych: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja 6 celów strategicznych, do których należą:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.
 • Wzrost spójności terytorialnej.

Środki finansowe w ramach Programu zostały podzielone na osie priorytetowe, które pozwolą osiągnąć cel główny oraz szczegółowe Programu. W ramach programu przewidziano wsparcie dla 10 obszarów priorytetowych:

 • PRIORYTET I: ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA
 • PRIORYTET II: ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH
 • PRIORYTET III: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY
 • PRIORYTET IV: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
 • PRIORYTET V: DOBRE RZĄDZENIE
 • PRIORYTET VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
 • PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • PRIORYTET VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
 • PRIORYTET IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
 • PRIORYTET X: POMOC TECHNICZNA

Dowiedz się więcej na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.