a A A

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

O programie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym w historii Unii Europejskiej program pomocowym realizowanym na obszarze tylko jednego kraju. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 mld euro, co stanowi ok. 42 % całości środków polityki spójności w Polsce.

W ramach programu są realizowane inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Cel programu

Realizacja celów priorytetowych Programu ma wpłynąć na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecny kształt programu

Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi ok 37,6 mld euro, z czego 27,9 mld euro pochodzi bezpośrednio z UE, natomiast 9,7 mld euro z budżetu państwa.

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

W ramach programu przewidziano wsparcie dla 15 obszarów priorytetowych:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 548,3 mln euro
 7. Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 411,8 mln euro
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 mln euro
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro

Dowiedz się więcej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.