a A A

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno–gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 • stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
 • rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich,
 • poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej,
 • zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,
 • optymalizacja procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.

Środki finansowe w ramach Programu zostały podzielone na osie priorytetowe, które pozwolą osiągnąć cel główny oraz szczegółowe Programu. W ramach programu przewidziano wsparcie dla 6 obszarów priorytetowych:

 1. Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka
 2. Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 3. Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
 4. Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
 5. Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne
 6. Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

Dowiedz się więcej na temat Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.