a A A

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej każdego województwa w okresie 2014-2020, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województw.

RPO stworzony został w oparciu o zapisy zawarte w: Rozporządzeniu Rady ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) dotyczących spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie). Program ma charakter operacyjny i zawiera opis oraz uzasadnienie wybranych priorytetów w kontekście celów i priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, a także w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, dokument przedstawia indykatywne alokacje środków na priorytety oraz system realizacji.

Regionalny Program Operacyjny jest dokumentem stworzonym odrębnie dla każdego województwa w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb, planów rozwoju oraz sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru. Każdy Regionalny Program Operacyjny określa główne osie priorytetowe, w ramach których będzie udzielane wsparcie unijne.

Regionalne Programy Operacyjne:

 • Województwo dolnośląskie
 • Województwo kujawsko-pomorskie
 • Województwo lubelskie
 • Województwo lubuskie
 • Województwo łódzkie
 • Województwo mazowieckie
 • Województwo małopolskie
 • Województwo opolskie
 • Województwo podkarpackie
 • Województwo podlaskie
 • Województwo pomorskie
 • Województwo śląskie
 • Województwo świętokrzyskie
 • Województwo warmińsko-mazurskie
 • Województwo wielkopolskie
 • Województwo zachodniopomorskie

 

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.