a A A

Nasze publikacje

Ostatnia szansa dla przedsiębiorców - przegląd najbardziej popularnych konkursów w Polsce

Źródło: Gazeta MSP - Magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nr 9, wrzesień 2010 (pobierz PDF)

 

Jeszcze nie koniec środków unijnych w 2010 r. Ostatnie dotacje dostępne są w programach krajowych i regionalnych. Jest więc czas na dokładne przygotowanie wniosku. 


Z rozpoczęciem III Q 2010 r. kurek z pieniędzmi w ramach perspektywy finansowanej UE na lata 2007-2013 został przekręcony w drugą stronę, mimo że z 67,3 mld euro wykorzystano niecałą połowę tej sumy. Wg danych Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 8 sierpnia 2010 r. wydano 114,6 mld zł, co stanowi 43,6% alokacji na lata 2007-2013.
 
Środki przeznaczone dla firm, szczególnie dla sektora MSP, powoli się wyczerpują. W każdym miesiącu pojawia się informacja w harmonogramach ogłoszenia konkursów, iż z powodu wyczerpania środków, konkurs zawieszono lub zakończono. Ponadto, uciekający termin zakończenia wdrażania środków unijnych nakłada na beneficjentów wąskie ramy czasowe realizacji przedsięwzięć, ograniczając w ten sposób pełne wykonanie inwestycji. Druga połowa br. dla przedsiębiorstw jest zatem ostatnią szansą sięgnięcia po dodatkowy zastrzyk pieniędzy wpierający działania rozwojowe. Możliwości  tych należy upatrywać, albo w budżetach regionalnych, wpierających inwestycje o charakterze innowacyjnym na poziomie regionu czy kraju, bądź spróbować pozyskać środki z coraz to mniejszych budżetów wpierających inwestycje w skali minimum kraju i świata.
 
Terminy niewygodne dla wszystkich
 
Analizując Regionalne Programy Operacyjne można dostrzec jeden plan ogłaszania konkursów o dofinansowanie. Większość województw zaplanowała konkursy w pierwszych kwartałach, pozostawiając do końca roku wyraźne luki w harmonogramie. Fakt ten powoduje, iż wszystkie plany inwestycyjne, przygotowanie do realizacji inwestycji musiały się odbyć na początku roku. Firmy, które spóźniły się z tymi działaniami, muszą pogodzić się z aktualnie dostępnymi Programami, które nie zawsze odpowiadają ich potrzebom. 
 
Sytuacja ta wskazuje, iż wprowadzona w ostatnim roku forma zaliczkowania wsparcia ze środków unijnych wygenerowała problem związany z jej wydatkowaniem pod koniec roku. Instytucje finansujące, przyznając zaliczkę, wymagają jej rozliczenia do określonych terminów grudniowych, tak aby mogły one spokojnie stworzyć sprawozdania, raporty itp. Przypomnę, iż okres Bożonarodzeniowy dodatkowo implikuje niemożność Instytucji do sprawnego działania. Zatem wydaje się, że przygotowywane harmonogramy odpowiadają bardziej Instytucjom, niż potrzebom inwestycyjnym firm.
 
Perspektywy na przyszłość
 
Co z latami przyszłymi? Nie wiadomo, gdyż Instytucje mają problem z efektywnym planowaniem wydatków, i praktycznie żadna Instytucja odpowiedzialna za wsparcie nie przedstawiła harmonogramu na lata 2011-2013.Mimo skutecznego, choć nie do końca racjonalnego planowania harmonogramów przez Instytucje, jeszcze w tym roku, przedsiębiorstwa mają możliwość aplikowania o środki unijne w ramach interesujących działań. Co w takim razie pozostało przedsiębiorcom na ten rok?
  
Gdzie jeszcze szukać środków?
 
Jeszcze w tym roku, firmy z sektora MSP mogą aplikować o wsparcie rozwiązań informatycznych. Działanie 8.2 POIG - Automatyzacja współpracy B2B startuje 29.10.2010 r. Powinno zakończyć się nie wcześniej niż przed 30 listopada br.. Dofinansowanie przedsięwzięć o wartości do 2 mln PLN możliwe jest w granicach od 40 do 70 proc., w zależności od lokalizacji przedmiotu projektu i wielkości firmy.
 
W działaniu przedsiębiorstwa muszą wykazać współpracę z dwoma innymi podmiotami gospodarczymi, przedstawiając plan zautomatyzowania procesów gospodarczych. Zakres inwestycyjny może obejmować m.in. inwestycje w środki trwałe (laptopy, sieć informatyczną) oraz wartości niematerialne i prawne (dedykowane oprogramowania wraz z możliwością przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia pracowników użytkujących wdrożone rozwiązania). Instytucja finansująca przewidziała jasne kryteria wyboru projektów do wsparcia, oceniając je według oceny 0-1.
 
We wrześniu zostanie także uruchomiony konkurs wpierający działania ekspansyjne firm. W ramach działania 6.1 POIG Paszport do eksportu, firmy składają wnioski w ramach jednego konkursu na przygotowanie planu rozwoju eksportu – etap I, którego wykonanie pozwala w kolejnym konkursie ubiegać się o wdrożenie przygotowanego planu – etap II, m.in. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi (w przypadku przygotowania planu rozwoju) do 80 proc. całkowitych wydatków. W przypadku planu rozwoju eksportu – do 50 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się  do objęcia wsparciem.
 
Kolejna niewykorzystana szansa to Kredyt technologiczny w ramach działania 4.3 POIG, gdzie firmy mają w sposób ciągły dostęp do środków na wsparcie wdrożenia technologii własnej lub nowej, stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Koszty kwalifikowane w ramach działania związane z wdrożeniem to m.in.: środki trwałe, rozbudowa budynków, instalacje maszyn itd. W tym ujęciu technologia jest własnością przemysłową, w postaci prawa użytkowego, prawa przemysłowego. Warto podkreślić, iż firmy najczęściej składają wnioski na zakup urządzenia, które posiada nową technologię, co jest kategorycznym błędem i wniosek zostaje odrzucony. Kredyt technologiczny nie wspiera zakupu, leasingu lub wynajmu środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. To firma ma wdrożyć tego typu technologię.
 
Całe ryzyko finansowe ponosi przedsiębiorca, który za pośrednictwem banku komercyjnego (przyznaje kredyt), składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie. BGK weryfikuje wniosek i przyznaje promesę premii technologicznej na pokrycie kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. Premia technologiczna wypłacana jest do wysokości  zakontraktowanego wsparcia, na podstawie osiągniętej sprzedaży z produktów i usług, oferowanych dzięki wdrożeniu technologii, nie więcej niż do 4 mln PLN.
 
Ostatnim działaniem, a dokładnie poddziałaniem z POIG, dostępnym przez cały rok (konkurs otwarty) jest Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP. Firmy mogą sfinansować zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, mających charakter udziałowy. Celem wsparcia jest wprowadzenie zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności przedsiębiorstw. Przykładowy zakres projektu może obejmować: wycenę spółki, stworzenie niepublicznego dokumentu informacyjnego, prezentację inwestorską, memorandum ofertowe, przekształcenie spółki w Spółkę Akcyjną. Wsparcie dla całego sektora MSP wynosi 50 proc. dofinansowania. 
 
RPO - na co warto zwrócić uwagę?
  
Najbardziej interesującym konkursem w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych będzie rywalizacja o dotację w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. A1. Wsparcie otrzymają firmy inwestujące na terenie Dolnego Śląska, których branża i charakter inwestycji odpowiada na założenia Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Praktycznie chodzi o bardzo innowacyjne inwestycje, tworzące wartość dodaną dla regionu. Jeśli firma nie znajdzie charakteru wspólnego z w/w dokumentem, wnioskowanie nie ma sensu. Wartość projektów do 8 mln zł, przy dofinansowaniu do 60 proc. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na wrzesień 2010 r. 
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 o wsparcie inwestycyjne mogą ubiegać się mikro firmy. Konkurs działania 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa wystartowało 31 sierpnia i potrwa do 16 listopada br. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 100 tys. PLN.
 
W pozostałych regionach konkursy na ten rok praktycznie się zakończyły i nie widać na dziś planowanego wsparcia na kolejne lata. Obecnie zainteresowani oczekują na przedstawienie harmonogramów na kolejne lata. Niestety, może to być już za późno i okaże się, że środków nie ma żadnych. Aktualnie jest dostępny Program Innowacyjna Gospodarka i w tym źródle dofinansowania należy upatrywać szansy na wsparcie. Każdy kolejny złożony wniosek, każdy kolejny zakończony konkurs wyczerpuje dostępną alokację środków unijnych, a jak wiadomo nie jest to studnia finansowa bez dna. Zatem dno unijnego deficytu finansowego jest blisko i każdy kolejny dzień zmniejsza szansę otrzymania wsparcia. 

Autor: Jacek Kubala, ekspert Trinity Fundusze Europejskie SA (Grupa Trinity)
 

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.