a A A

Dotacje unijne na innowacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Kto może ubiegać się o dotację?

Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadające zdolność kredytową.

 

Mechanizm Kredytu Technologicznego

 1. Przedsiębiorca za pośrednictwem banku komercyjnego (kredytującego), składa do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wniosek o dofinansowanie nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię, dołączając warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego.
 2. BGK po weryfikacji wniosku przyznaje promesę premii technologicznej na pokrycie kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym
 3. Po nabyciu technologii i uzyskaniu dzięki niej odpowiedniego poziomu sprzedaży przedsiębiorstwo może ubiegać się o wypłatę premii

 

Jakie są ramy finansowe Kredytu Technologicznego? 

 • Zasady programu nie określają maksymalnej i minimalnej wartości kredytu technologicznego, jedynym ograniczeniem w przypadku wysokości kredytu jest zakaz finansowania dużych projektów tj. takich których wartość przekracza równowartość 50 mln EUR.
 • Maksymalna wartość premii technologicznej – 4 mln PLN.
 • Premia wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym.
Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym, a kredytobiorcą.
 • Maksymalny udział Kredytu Technologicznego w inwestycji – 75%
 • Minimalny udział własny – 25%
 • Premia technologiczna – do 70% Kredytu Technologicznego


Wyliczanie Premii Technologicznej

Premia technologiczna wypłacana jest do wysokości oznaczonej w umowie o dofinansowanie, na podstawie osiągniętej sprzedaży. Podstawą wyliczenia premii jest 100% wartości netto (bez VAT) faktur sprzedaży towarów, procesów lub usług wyprodukowanych w wyniku wdrożenia nowej technologii. Jeżeli przedsiębiorca osiągnął sprzedaż o wartości 2 mln PLN netto, to może otrzymać 2 mln PLN premii technologicznej, jednak nie więcej niż stanowi umowa o dofinansowanie i limit ustawowy tj. 4 mln PLN.


Czym jest nowa technologia?

Technologia określana jest w postaci prawa do własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat.

Kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii, dzięki czemu przedsiębiorstwo ulepszy lub wprowadzi nowy produkt czy proces.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Co to oznacza?

Przykład:

 • Firma X zamierza wdrożyć nową technologię produkcji opakowań ekologicznych, w związku z czym kupuje technologię i maszyny, w oparciu o które rozpoczyna produkcję maszyny Y do opakowań, w której zastosowano nową technologię.
 • Firma X zamierza wdrożyć nową technologię produkcji opakowań ekologicznych w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup maszyny Y, w której ta technologia znajdzie zastosowanie.

Kiedy można rozpocząć realizację projektu?

Niezmiernie istotną kwestią przy aplikowaniu o środki finansowe z Funduszy Europejskich jest termin poniesienia wydatków w ramach projektu. W ramach Kredytu Technologicznego Unia Europejska dofinansowuje tylko koszty projektu, które zostały poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Koszty poniesione przed tym terminem nie podlegają refundacji i nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane projektu

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.