a A A

Dotacje unijne dla firm MSP

Dotacje dla firm z sektora MSP na projekty inwestycyjne i infrastrukturalne

Każdy Regionalny Program Operacyjny (RPO) został podzielony na szereg priorytetów w ramach, których przewidziano wsparcie na konkretne inwestycje o określonej tematyce. To, co łączy wszystkie RPO, jest specjalnie utworzony priorytet skierowany tylko dla przedsiębiorstw na ich dalszy rozwój. W ramach RPO na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które podejmują kroki zmierzające do następujących działań:

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
 • rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
 • zasadnicza zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Firmy zamierzające ubiegać się o wsparcie finansowe w zakresie jednego z powyższych działań, mogą realizować projekty w następujących tematykach:

 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych lub wprowadzenie na rynek nowych usług/produktów,
 • informatyzacja przedsiębiorstwa,
 • liprojekty z zakresu turystyki,
 • inwestycje dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów związanych z ochroną środowiska.

Głównym celem powyższych działań jest wsparcie procesu inwestycyjnego przedsiębiorstw, a w szczególności MSP, wzrost nakładów na sferę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, wykorzystanie potencjału turystyczno-uzdrowiskowego regionu oraz dostosowanie działalności przedsiębiorstw do kwestii związanych z ochroną środowiska.

Kto może ubiegać się o dotację?

Beneficjentami konkursów skierowanych do przedsiębiorstw w ramach RPO są:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa.

Definicja mikroprzedsiębiorstwa

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

Definicja małego przedsiębiorstwa

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

Definicja średniego przedsiębiorstwa

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Jaka są ramy finansowe projektu?

- Minimalna wartość projektu – 100 tys. PLN
- Maksymalna wartość - 8 mln PLN

Ile można uzyskać zwrotu poniesionych kosztów?

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od województwa w jakim będzie realizowany projekt oraz wielkości przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie finansowe.

Jak wygląda sposób wypłaty dofinansowania?

Wnioskodawca ma do wyboru 2 możliwe rozwiązania wypłaty dofinansowania do projektu:

 1. Refundacja poniesionych kosztów na podstawie składanych okresowo bądź na koniec realizacji projektu wniosków o płatność. Oznacza to tyle, iż Wnioskodawca musi ponieść własnej kieszeni całość kosztów a następnie aplikować o ich refundację na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 2. Zaliczka na projekt. Wnioskodawca otrzymuje określony % wartości kosztów projektu w formie zaliczki na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Po rozdysponowaniu i rozliczeniu 70% uzyskanej zaliczki Wnioskodawca może zwrócić się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wypłatę kolejnej transzy zaliczkowej. Instrument przewidziany dla Wnioskodawców posiadających trudności z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów całego projektu

Kiedy można rozpocząć realizację projektu?

Niezmiernie istotną kwestią przy aplikowaniu o środki finansowe z Funduszy Europejskich jest termin poniesienia wydatków w ramach projektu. W przypadku przedsiębiorstw Unia Europejska dofinansowuje tylko koszty projektu, które zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione przed tym terminem nie podlegają refundacji i nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane projektu

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.