a A A

Dotacje unijne na usługi doradcze

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet III Kapitał dla innowacji, działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Realizacja działania pozwoli na wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizacje innowacyjnych przedsięwzięć, poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania tego finansowania. Dzięki dofinansowaniu kosztów usług doradczych mających na celu przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do emisji oczekuje się również zwiększonej liczby ofert spółek na nowym rynku Giełdy Papierów Wartościowych dedykowanym spółkom z sektora MSP. Wsparcie może być udzielone na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy. W ramach ww. działania zostaną zrefundowane również koszty ponoszone w związku z przekształceniem w spółko akcyjną.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie z Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.2 może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Jakie projekty mają szansę na wsparcie?

O dofinansowanie mog a ubiegać się Wnioskodawcy, którzy zamierzają pozyskać z rynku finansowanie udziałowe własnej działalności, a pozyskany kapitał przeznaczą na szeroko rozumiane  innowacyjne rozwiązania. W ramach projektu realizowanego przy wsparciu działania 3.3.2 POIG można ubiegać się o wsparcie finansowe usług świadczonych przez firmy doradcze przy pozyskiwaniu kapitału udziałowego. Przykładowy zakres usług finansowanych w ramach działania:

 • Wycena spółki
 • Niepubliczny dokument informacyjny
 • Prezentacja inwestorska
 • Dokument informacyjny na potrzeby GPW
 • Raport z oferty prywatnej
 • Przekształcenie spółki w Spółkę Akcyjną
 • Raport analityczny
 • Memorandum ofertowe
 • Dokument ofertowy

 

Jakie są ramy finansowe projektu?

Poziom i wysokość wsparcia wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania: Kwota udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy musi być niższa niż 2 000 000 EUR.

 

Jak wygląda sposób wypłaty dofinansowania?

Wnioskodawca ma do wyboru 2 możliwe rozwiązania wypłaty dofinansowania do projektu:

 1. Refundacja poniesionych kosztów na podstawie składanych okresowo bądź na koniec realizacji projektu wniosków o płatność. Oznacza to tyle, iż Wnioskodawca musi ponieść własnej kieszeni całość kosztów a następnie aplikować o ich refundację na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 2. Zaliczka na projekt. Jest to nowy instrument wdrażany przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioskodawca otrzymuje 30% wartości kosztów projektu w formie zaliczki na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Po rozdysponowaniu i rozliczeniu 70% uzyskanej zaliczki Wnioskodawca może zwrócić się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wypłatę kolejnej transzy zaliczkowej. Instrument przewidziany dla Wnioskodawców posiadających trudności z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów całego projektu

Kiedy można rozpocząć realizację projektu?

Niezmiernie istotną kwestią przy aplikowaniu o środki finansowe z Funduszy Europejskich jest termin poniesienia wydatków w ramach projektu. W przypadku przedsiębiorstw Unia Europejska dofinansowuje tylko koszty projektu, które zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione przed tym terminem nie podlegają refundacji i nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane projektu

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.