a A A

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego systemu typu B2B

Na co?

Wsparcie może być udzielone podmiotowi z sektora MSP, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych partnerów biznesowych, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Kto może ubiegać się o dotację?

 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa

Minimalna/maksymalna wrtość dofinansowania

Minimalna wartość – 20 tyś PLN
Maksymalna wartość – 2 MLN PLN

Poziom dofinansowania

Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 70%
Średnie przedsiębiorstwa – do 60%

Istotne kryteria wyboru projektu

 • projekt dotyczy współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym,
 • w ramach integracji systemów wnioskodawcy i partnerów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego lub Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI lub równoważnym,
 • umowy o współpracy załączone do wniosku są realizowane co najmniej od roku, względem dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • przedsiębiorcy współpracujący z Wnioskodawcą użytkują własne systemy informatyczne, które będą integrowane z systemem informatycznym Wnioskodawcy, przy czym projekt zawiera szczegółowy opis tych systemów,
 • projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną

Co można sfinansować w ramach projektu?

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B
 • zakup nowych środków trwałych
 • raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem
 • działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem
 • zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem
 • amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu
 • usługi konsultacyjne i doradcze związane z realizacją projektu

Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej weryfikacji twojego pomysłu

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.