a A A

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Na co?

Na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Kto może ubiegać się o dotację?

Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, a w przypadku spółek kapitałowych w organizacji – od dnia zawarcia umowy spółki albo od dnia sporządzenia statutu spółki.

Minimalna/maksymalna wrtość projektu

Minimalna wartość – 20 tyś PLN
Maksymalna wartość projektu – 700 tyś PLN

Poziom dofinansowania

80% - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat
70% - mikro i małe przedsiębiorstwa nie spełniające ww. kryterium

Co to jest e-usługa?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 należy przez to rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy czym do e-usług nie zalicza się:

 • usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • dostaw następujących towarów i świadczenie następujących usług:
  • towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie - serwisy i sklepy internetowe,
  • płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośniki fizycznych,
  • materiałów drukowanych, np. książek, biuletynów, gazet i czasopism,
  • płyt CD, kaset magnetofonowych,
  • kaset wideo, płyt DVD,
  • gier na płytach CD-ROM,
  • usług świadczonych przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej stron WWW, forów, itp.
  • usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie),
  • usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego,
  • hurtowni danych off-line,
  • usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,
  • centrów wsparcia telefonicznego,
  • usług edukacyjnych świadczonych korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,
  • konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od sposobu składania ofert,
  • usług telefonicznych z elementem wideo,
  • dostępu do internetu i stron WWW,
  • usług telefonicznych świadczonych przez internet,
  • usług krawieckich, kurierskich, restauracyjnych itp., które możesz zamówić poprzez e-mail lub stronę WWW.

Z dofinansowania wykluczone są projekty, które polegają na świadczeniu następujących e-usług:

 • poczty elektronicznej,
 • związanych z hostingiem,
 • związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych.

Co to jest produkt cyfrowy?

Produkt cyfrowy jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Cztery główne typy produktów cyfrowych to: dokumenty, pieniądze (instrumenty finansowe), oprogramowanie i utwory autorskie (tekstowe, głosowe i wizyjne). Produkty cyfrowe mogą być przedmiotem bezpośredniego handlu, czyli mogą być bezpośrednio kupowane i sprzedawane, mogą być sprzedawane licencje na korzystanie z nich, lub mogą być składnikiem innych produktów lub usług. W tym trzecim przypadku ich koszty są wliczone w cenę tych innych produktów lub usług.

 

Istotne kryteria wyboru projektu

 • projekt będzie rentowny w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu,
 • w ramach projektu wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług,
 • przychody inne niż ze świadczenia e-usługi, związane z udostępnieniem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu,
 • e–usługa świadczona będzie zarówno dla odbiorów krajowych jak i zagranicznych,
 • projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym,
 • zasadnicza funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku.
Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej weryfikacji twojego pomysłu

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.