a A A

Dotacje unijne na usługi doradcze

Dotacje na targi i misje gospodarcze w kraju i za granicą

Fundusze przewidziane na tego typu inwestycji są dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla każdego z województw. Ze względu na to, Zarząd każdego województwa odrębnie ustalił zasady przyznawania dotacji dla przedsiębiorstw chcielibyśmy Państwu przedstawić ogólne zasady, wspólne dla każdego województwa na podstawie, których będą mogli Państwo zapoznać się z kryteriami przyznawania środków finansowych z funduszy unijnych.

Ponadto na dofinansowanie projektów polegających na targach i misjach gospodarczych można liczyć w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.1. Paszport do eksportu.

W ramach ww. programów na dofinansowanie mogą liczyć następujące typy projektów:

 1. Usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu dotyczące w szczególności:
  • analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
  • badania wybranych rynków docelowych, w szczególności poprzez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, , procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;
  • wskazania i uzasadnienia wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w pkt 2 , które realizowane będą przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.;
 2. Wdrożenie opracowanego w I etapie Planu rozwoju eksportu, przy wykorzystaniu co najmniej dwóch z poniższych działań, przy czym jednym z nich musi być działanie wskazane w lit. c)-f):
  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe przedsiębiorstwa
 • średnie przedsiębiorstwa

 
Ile można uzyskać zwrotu poniesionych kosztów?

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od województwa w jakim będzie realizowany projekt oraz wielkości przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie finansowe.

Jak wygląda sposób wypłaty dofinansowania?

Wnioskodawca ma do wyboru 2 możliwe rozwiązania wypłaty dofinansowania do projektu:

 • Refundacja poniesionych kosztów na podstawie składanych okresowo bądź na koniec realizacji projektu wniosków o płatność. Oznacza to tyle, iż Wnioskodawca musi ponieść własnej kieszeni całość kosztów a następnie aplikować o ich refundację na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
 • Zaliczka na projekt. Wnioskodawca otrzymuje określony % wartości kosztów projektu w formie zaliczki na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Po rozdysponowaniu i rozliczeniu 70% uzyskanej zaliczki Wnioskodawca może zwrócić się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wypłatę kolejnej transzy zaliczkowej. Instrument przewidziany dla Wnioskodawców posiadających trudności z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów całego projektu

Kiedy można rozpocząć realizację projektu?

Niezmiernie istotną kwestią przy aplikowaniu o środki finansowe z Funduszy Europejskich jest termin poniesienia wydatków w ramach projektu. W przypadku przedsiębiorstw Unia Europejska dofinansowuje tylko koszty projektu, które zostały poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie!!! Koszty poniesione przed tym terminem nie podlegają refundacji i nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane projektu

Jakie koszty można zaliczyć do kwalifikowanych w ramach projektu?

 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • projekt i zabudowa stoiska,
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,
 • wstęp na targi lub wystawy,
 • `organizacja i obsługa techniczna stoiska,
 • transport, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów,
 • promocja integralnie związana z realizacją projektu (w tym m.in. przygotowania projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty),
 • promocja medialna związana z realizacją projektu (do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych),
 • usługi tłumaczeń,
 • zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji,
 • zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
 • zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą;
 • zakup baz danych,
 • zakup badań marketingowych,
 • zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu,
 • zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej,
 • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych,
 • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych,
 • wystawienie i wydanie certyfikatu;
 • opracowanie optymalnej strategii finansowania,
 • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł,
 • rekomendację źródeł finansowania;
 • opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym:
  • analizę cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych,
  • analizę wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,
  • analizę wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania,
 • stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego;

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.