a A A

Dotacje unijne na e-biznes

Dotacje na elektroniczne usługi internetowe oraz produkty cyfrowe

Drodzy Państwo, w ramach obecnie dostępnych Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 istnieje możliwość dofinansowania inwestycji, w wyniku których zostaną wdrożone usługi elektroniczne w przedsiębiorstwie bądź wytworzone produkty cyfrowe będące przedmiotem obrotu handlowego. Konkursy na tego typu inwestycje są przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Celem powyższego działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Projekt może również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi.

W przypadku gdy Państwa firma istnieje na rynku dłużej niż rok, sugerujemy zrealizować projekt na nowo utworzoną spółkę celową!

Dotacje na elektroniczne usługi internetowe oraz produkty cyfrowe - dowiedz się więcej »

Nasi partnerzy

referencje ›

Copyright © TFE sp. z o.o.